Avís Legal


En l’avís legal es dóna compliment al deure d'informar sobre les dades de l’empresa a través de la següent clàusula:

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment del deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquest website és ACCENT SOCIAL, S.L., amb domicili social al Carrer Josep Ferrater i Mora, núm.2, codi postal 08019 de Barcelona, amb el C.I.F.: B66808213; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona, pel Notari Don Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, el dia 22 de juny de 2016, amb el número de protocol 1456, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45506, foli 52, full B 490.155, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte info @ accentsocial.cat .

USUARIS:

L'accés i l'ús del lloc web www.accent-social.cat atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de l'esmentat accés i/o ús, les Condicions d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin l'utilització del lloc web o dels serveis vinculats al mateix. La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït.

Quan l'usuari es registri i aporti dades personals per poder accedir a alguns dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS, li serà d'aplicació allò disposat a l'epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.